1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRZEGORZ TLAŁKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOBILNE MYJNIE PAROWE GRZEGORZ TLAŁKA z siedzibą w Opolu 45-069, przy ul. Dubois 25/5, e-mail: biuro@gtlux.pl.

  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

– umowy (gdy zawarta została umowa bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu zawarcia umowy) – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

– zgody (gdy została ona wyrażona – w celu realizacji czynności objętej zgodą np. wysyłka newslettera)-art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,

– prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. w celach archiwalnych, dowodowych) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

– przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. w celu prowadzenia rachunkowości) – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

– Pani/ Pana dane wynikające z umowy przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,

– dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przetwarzane będą tak długo, aż zgoda zostanie cofnięta,

– dane, które zostały pozyskane w związku z nawiązaniem kontaktu, zostaną skasowane po trzech miesiącach,

– dane wykorzystywane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów administratora, przetwarzane będą aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania,

– dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak to wynika z przepisów prawa,

– dane osobowe użytkownika, które zostały pozyskane w ramach korzystania z funkcji Google Analytics i wtyczek do mediów społecznościowych, zostaną skasowane zgodnie z polityką prywatności poszczególnych operatorów.

  1. W sytuacjach gdy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe. W sytuacjach, w których przetwarzanie danych oparte jest na podstawie wyrażonej zgody – jej wyrażenie jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody uniemożliwi wykonanie przez Administratora czynności objętej zgodą.

  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: firmom prowadzącym usługi rachunkowe, kurierskie, informatyczne, dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom niż ww.

  3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych z wyjątkiem odbiorców takich jak Google oraz Facebook (w przypadku osób komunikujących się z Administratorem za pośrednictwem tego portalu) – podmioty te posiadają odpowiedni certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności.

  4. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać przez wysłanie wiadomości poprzez portal facebook lub e-mail na adres biuro@gtlux.pl bądź listownie na ww. adres Administratora.

  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.